Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Další informace naleznete v našich Všeobecných obchodních podmínkách společnosti Potten & Pannen – Staněk group a.s., v sekci týkající se ochrany osobních údajů.

Společnost Potten & Pannen – Staněk group a.s., provozovatel eshopu kusmitea.cz  (dále jen „PPG“) si klade za cíl chránit soukromí svých zákazníků. Chceme, aby si naši zákazníci mohli být naprosto jisti, že s jejich osobními údaji nakládáme s řádnou péčí a v souladu s povinnostmi, které nám vyplývají z platných právních předpisů a chráníme je v maximální možné míře, která odpovídá technické úrovni dostupných prostředků.

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) představují pravidla, kterými se řídíme, když získáváme a zpracováváme osobní údaje zákazníků, kteří nakupují naše produkty nebo využívají služby.

1. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Vzhledem k povaze služeb, které PPG poskytuje svým zákazníkům, získává od nich následující osobní údaje:

- jméno a příjmení

- dodací adresa, případně dále adresa fakturační

- název obchodní firmy, sídlo, místo podnikání, IČO, DIČ

- telefonní číslo a kontaktní e-mail

PPG využívá platební brány třetích stran pro některé typy plateb (např. platba kreditní kartou online). Pokud uživatel využije platbu kreditní kartou, jsou čísla kreditních karet nebo jiné citlivé údaje pro platbu zpracovávány platební bránou třetí strany. PPG neuchovává čísla kreditních karet ani jiné citlivé platební údaje, ani k nim nemá přístup.

Určité technické údaje o zákaznících a návštěvnících webových stránek, jako jsou IP adresa, typ prohlížeče, typ operačního systému, přibližná lokace apod., mohou být automaticky získány a shromažďovány ze strany PPG.

Osobní údaje zákazníků jsou shromažďovány po dobu 5 let, pokud zákazník nepožádá o jejich smazání dříve (viz bod 5. těchto Zásad: Vaše práva z hlediska ochrany osobních údajů).

2. Kde jsou osobní údaje shromažďovány?

Osobní údaje zákazníků a návštěvníků webových stránek jsou uchovávány centrálně na serverech, které se nachází na území České republiky. Data tedy žádným způsobem neopouští, ani nejsou uložena mimo Evropskou Unii. Servery, kde jsou data uchovávána, se nachází v data centru společnosti PragueBest s.r.o. v Praze.

 

3. Jak jsou osobní údaje zabezpečeny?

Společnost Potten & Pannen – Staněk group, a.s. (dále jen „PPG“), se sídlem Horáčkova 5, 140 00 Praha 4, IČ: 25730452, jako správce, Vaše osobní údaje, které jste nám Vy, jako subjekt údajů poskytl. PPG, jako správce osobních údajů, je rovněž řídícím podnikem v podniku, který má pravomoci prosazovat pravidla týkající se ochrany vašich osobních údajů. Přidruženým podnikem, který může působit v roli zpracovatele vašich osobních údajů, je společnost majetkově propojená se společností PPG, Potten & Pannen – Staněk s.r.o., IČ: 35966165 (dále jen „podnik PPG“).

Společnosti PPG jako správce a řídící podnik skupiny podniků dbá a vždycky dbal na důsledné dodržování ochrany osobních údajů a Vaše údaje byly vždy použity výhradně v rámci výše uvedené skupiny podniků. Společnost PPG, jako správce Vašich osobních údajů, nemá a nikdy neměla v úmyslu předat Vaše údaje třetím osobám.

Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží a dále zpracovatelé, kterými mohou být: 

- poskytovatel softwaru Leadhub, společnost Leadhub s.r.o., IČ: 044 66 683, se sídlem Štefánikova 16/29, Smíchov, 150 00 Praha 5,
- správce webových stránek Správce, společnost PragueBest s.r.o., IČ: 257 70 438, se sídlem Vítkova 5/32, Karlín, 186 00 Praha 8,
- společnost Vision Praha s.r.o., IČ 258 29 874, se sídlem Strančice - Všechromy 59, 25163, Strančice - Všechromy,
- společnost Heureka Shopping s.r.o., se sídlem Karolinská 650/1, Karlín, 186 00 Praha 8, IČ: 023 87 727,
- provozovatelé online platebních služeb,
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Prodávající nevyužívá.

PPG se zavazuje, že technicky a organizačně zabezpečí ochranu zpracovávaných osobních údajů tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití a aby byly personálně a organizačně nepřetržitě po dobu zpracovávání údajů zabezpečeny veškeré povinnosti správce osobních údajů, vyplývající z právních předpisů.

Veškeré osobní údaje, které zákazník v souvislosti s užíváním zboží a služeb PPG poskytují, jsou zpracovávány automaticky zabezpečeným elektronickým systémem. Z hlediska organizačního zabezpečení chrání PPG údaje před neoprávněným přístupem třetích osob, zejména prostřednictvím omezeného přístupu k databázi a osobním údajům, k nimž mají přístup pouze osoby, které jsou proškoleny v oblasti ochrany osobních údajů a jsou vázány povinností mlčenlivosti.

4. Jak používáme „cookies“?

„Cookies“ jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v prohlížeči, nebo na hard disku počítače návštěvníka webových stránek PPG (www.kusmitea.cz). Pokud je webová stránka navštívena znovu, „cookies“ povolí identifikaci zařízení návštěvníka a přizpůsobí stránku jeho preferencím. PPG neukládá v „cookies“ žádné osobní údaje. Data ukládané v „cookies“ jsou využity výhradně za účelem fungování služeb PPG (www.kusmitea.cz).

V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, má návštěvník právo se rozhodnout, zda povolí „cookies“ na svém zařízení a to prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Návštěvník, který nezměnil nastavení nainstalovaného programového vybavení ve svém počítači, souhlasí s ukládáním „cookies“ ve svém zařízení. Pod textem je uvedeno několik odkazů, které Vám mohou pomoci při konfiguraci „cookies“ v nejčastěji používaných prohlížečích:

Google Chrome

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Safari

Opera

Návštěvník může ukládání „cookies“ souborů zabránit také tím, že si otevře webové stránky PPG (www.kusmitea.cz) v anonymním režimu. Anonymní režim podporují všechny moderní internetové prohlížeče a v tomto režimu nejsou v prohlížeči ukládány soubory „cookies“.

5. Vaše práva z hlediska ochrany osobních údajů

Každý, jehož osobní údaje zpracováváme, má:

- právo na přístup k osobním údajům: právo získat od PPG potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o účelu zpracování, kategoriím osobních údajů, příjemci nebo kategoriím příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, doba po kterou budou osobní údaje uloženy a právo na kopii zpracovávaných osobních údajů,

- právo na opravu: právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje a právo na doplnění neúplných osobních údajů,

- právo na výmaz: právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud již nejsou osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracovávány, nebo odvoláte-li svůj souhlas se zpracováním, nebo vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,

- právo na omezení zpracování: právo na to, aby správce omezil zpracování v případě, že popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit, nebo zpracování je protiprávní a vy odmítáte výmaz osobních údajů, nebo jste vznesl námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad vašimi oprávněnými důvody,

- právo na přenositelnost údajů: právo získat osobní údaje ve strukturovaném, běžně použitelném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci,

- právo vznést námitku: právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu správce, správce osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,

Pro uplatnění vašich práv (žádosti) nás kontaktujte prostřednictvím:

- e-mail: info@kusmitea.cz

- nebo písemně na adresu: Potten & Pannen – Staněk group, a.s., Obchodní 110, 25101 Čestlice

Po předepsané identifikaci žadatele Vás budeme o vyřízení Vaší žádosti v souladu s příslušnými zákonnými požadavky informovat v zákonem stanovené lhůtě.

V případě, že si přejete se na nás obrátit s podnětem nebo stížností, jak jsme zpracovali Vaše osobní údaje, kontaktujte nás, prosím, prostřednictvím výše uvedených adres, Váš podnět bude předán odpovědnému zaměstnanci PPG, který se jím bude následně zabývat a bude s Vámi spolupracovat při jeho vyřešení. Pokud se i nadále domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákonných požadavků, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

6. Zasílání obchodních sdělení

PPG shromažďuje a spravuje e-mailové adresy uživatelů, získané v souvislosti s prodejem jejich výrobků nebo služeb. Takto získané e-mailové adresy jsou bez ohledu na jejich povahu považovány za adresu elektronického kontaktu, získanou v souvislosti s prodejem výrobku nebo služby ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2000 Sb. o některých službách informační společnosti a PPG je oprávněna využít tyto pro potřeby šíření obchodních sdělení týkajících se vlastních obdobných výrobků nebo služeb.

PPG je povinen poskytnout uživateli možnost odmítnout další zasílání obchodních sdělení na jím zadanou e-mailovou adresu, a to v každém obchodním sdělení. Odmítnutí dalšího zasílání sdělení je pro zákazníky zcela zdarma, s výjimkou nákladů na internetové připojení a datové přenosy.

7. Všeobecné obchodní podmínky

Využívání služeb PPG se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, které lze najít na https://www.kusmitea.cz/obchodni-podminky.

8. Závěrečná ustanovení

PPG si vyhrazuje právo upravovat tyto Zásady i Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Aktuální verze Všeobecných obchodních podmínek a Zásad ochrany osobních údajů je vždy k nalezení na webových stránkách www.kusmitea.cz.

Kontaktní údaje PPG ve věcech týkajících se těchto Zásad: +420 725 855 050, info@kusmitea.cz

Vztahy těmito Zásadami výslovně neupravené se řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a právním řádem České republiky.

 

Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem 24.5.2018.

Zabezpečené online platby

Dárek k objednávkám nad 2500 Kč

Doprava nad 1500 Kč zdarma

1 vzorek zdarma

30 dní na vrácení zboží